För över tio år sedan blev Campus Gotland en del av Uppsala universitet. Sedan dess har mycket har hänt. Många studenter har fått högkvalitativ utbildning i en underbar miljö. Vi har utvecklat en forskarskola som är både innovativ och kompetent. Blått centrum är en kraft för Gotland, för Sverige och till och med i världen. Institutionen för speldesign har universitetets kanske mest internationella utbildningar med en unik kompetens som inte fanns i Uppsala tidigare, liksom många andra institutioner som har förstärkts och breddats sedan samgåendet. Problem och hinder har till största delen övervunnits och jag kan ärligt beskriva utvecklingen som en framgång. Men precis som inom alla andra delar inom vårt stora universitet finns det justeringar som måste göras.

Den senaste tiden har flera utspel angående utbildningsutbudet på Campus Gotland gjorts i medierna och nu senast i ett öppet brev till universitetet från Tillväxt Gotland. Förändringar väcker ofta oro. Det har jag naturligtvis stor förståelse för. Samtidigt kan jag se engagemanget som en styrka att bygga vidare på. 

Vid Uppsala universitet har fakulteterna ansvar för kvalitet och innehåll i både utbildning och forskning. Flera fakulteter har i närtid, och oberoende av varandra, fattat beslut om att pausa men också lägga ner utbildningar. Jag kan förstå att det ser ut som koordinerad neddragning men det är ett resultat av beslut som skett på olika håll i organisationen samtidigt. Skälen för de föreslagna förändringarna skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna. Något program har ett bristande söktryck, ett annat för få studenter, ett tredje är satt på paus för att det kommer att göras om, ett fjärde kommer ges av en annan utbildningsanordnare osv. Sammantaget kommer dessa förändringar på kort sikt att vara märkbara och antalet studenter på plats kommer att tillfälligt att minska. Samtidigt pågår det ett framåtsyftade utvecklingsarbete bland annat inom lärarutbildningarna men också för ekonomutbildningen som vi hoppas att se resultat av inom kort. Målet om 1500 studenter på campus ligger kvar och det är min övertygelse att vi åter finns på de nivåerna inom de närmaste åren. Också forskningen kommer att förstärkas ytterligare och diskussioner om satsningarna pågår för fullt. 

Det är normalt att både universitet och högskolor med jämna mellanrum gör en översyn av sina utbildningsutbud och förändrar dessa För att leva upp till våra högt ställda krav och mål har vi satt igång ett omfattande arbete med att profilera Campus Gotland tydligare. Nämnden för Campus Gotland, under ledning av ordförande vicerektor Tora Holmberg, har i uppdrag att driva det här framåtsyftande arbetet tillsammans med universitetets rektorsråd Jenny Helin. I arbetet är många medarbetare både i Uppsala och på Gotland engagerade. Hur profileringen och inriktningen ska se ut kommer Gotlandsnämnden att diskutera innevarande vecka. Beslut om den nya inriktningen kommer att fattas efter sommaren. 

Jag som rektor kan försäkra er alla om att Uppsala universitet är och fortsatt kommer att vara en ansvarstagande aktör på Gotland. Uppsala universitets engagemang för Campus Gotland är långsiktigt.