Förslaget på en ny lag, den så kallade angiverilagen har skapat debatt. Grunden för diskussionen är Justitiedepartementets utredning för stärkt återvändandeverksamhet (Ju 2022:12) och dess tilläggsdirektiv Dir. 2023:126 som kom i augusti.  Upprördheten är stor och många av Sveriges offentligt anställda uppfattar att de kommer tvingas agera i polisiära funktioner som de varken kan, vill eller bör vara del av. Jag vill, som rektor tydligt markera mot förslaget. Ingen i vår verksamhet ska uppmanas till misstänksamhet eller angiveri. För oss inom universiteten är själva tanken om att ifrågasätta människors rätt att ta del av det akademiska samtalet främmande. Det strider mot vårt fundament, mot vårt väsen.

Ett universitet är per definition en mötesplats för tankar som springer ur nyfikenhet och kunskapsiver. Vi accepterar nationsgränser, men arbetar gärna över dem. Våra mål handlar om att förstå verkligheten, sprida kunskap, stärka demokratin och att öka internationellt samarbete och öppenhet. Universitet och högskolor värnar säkerhet och samarbetar med myndigheter, men agerar varken polis eller domare. En lag som den föreslagna riskerar leda till att vissa kategorier studenter och anställda skulle bli ständigt misstänkliggjorda. Det ställer vi inte upp på. 

Inom Uppsala universitet bedrivs också forskningsprojekt kring personer som saknar uppehållstillstånd. Forskningen rör exempelvis dessa människors hälsa, framtidstro, juridiska status, familjesituation och väg mot att integrera sig i samhället. All sådan forskning skulle bli omöjlig om lagförslaget blir verklighet. Det skulle i sin tur betyda att alla åtgärder till stöd och förbättring för denna utsatta grupp blir lidande.

Som akademiker har vi våra roller inom forskning och undervisning. Genom praxis och pragmatism har universiteten blivit myndigheter, men alla myndigheter har olika uppdrag. Universiteten ska värna sin identitet och kan aldrig reduceras till enbart myndigheter. Vi inom universitet och högskolor varken kan, ska eller vill kontrollera våra studenters eller anställdas juridiska status. Det finns en myndighet – polisen – som ska agera polis. Låt dem göra sitt jobb och andra myndigheter sitt. Det är en bra ordning.